Mercantil

  • Assessorament per a la celebració de contractes. Redacció dels mateixos.
  • Reclamacions per incompliment de contractes, retard o compliment defectuós.
  • Constitució de Societats i Empreses. Transformació, Ampliació de Capital, Fusió,
  • Escissió, Dissolució i Liquidació de Societats.
  • Competència deslleial: Conductes deslleials, procediments sancionadors, etc.
  • Representacions d'empreses davant l'Administració Pública i Jurídica.
  • Dret Bancari.
  • Contracte de segur.