Matrimonial

Compto amb gran experiència en processos de divorci. És una de les meves especialitats.​

Què és un divorci?

 

S'entén per divorci aquell procés mitjançant el qual dues persones dissolen el vincle conjugal que els uneix. Quan parlem de divorci podem trobar-nos dues modalitats del mateix:

 

• Divorci contenciós: El divorci contenciós és aquell en el qual el Jutge és l'encarregat d'adoptar les mesures que han de regular la dissolució del matrimoni i aquelles que regiran les relacions futures entre els qui pretenen divorciar-se. En aquest cas cadascun dels cònjuges estarà assistit pel seu propi advocat qui li representarà en l'acte del judici de divorci. En aquesta modalitat és molt important l'elecció d'un advocat amb experiència en sala, doncs de la seva saber fer, encert i claredat en la seva exposició depèn en gran manera les possibilitats d'una resolució favorable al seu representat.

Divorci de mutu acord: El divorci de mutu acord permet als nostres professionals prestar el seu assessorament en un doble sentit:

 

o Tots dos dos: En tractar-se d'una dissolució del vincle marital realitzada de mutu acord els encara cònjuges poden optar per realitzar tots els tràmits de forma conjunta davant un únic lletrat. La importància d'aquesta modalitat resideix en l'acord entre les parts, conjuminant criteris de tots dos pel ben comú el que implica una labor de mediació per part de l'advocat de summa importància i que obligatòriament ha d'estar fundada en dret a fi d'evitar problemes posteriors.
Manuel Garreta

 

o De manera individual: En altres ocasions els cònjuges que se separen estimen convenient que cadascun mantingui el seu propi advocat que li assessori i assisteixi de forma individual. En aquesta situació els nostres lletrats defensaran la seva postura enfront de la defensada pel lletrat de l'altra part argumentant en dret les seves pretensions per aconseguir un acord favorable per a vostè.

 

• Dins d'ambdues modalitats s'elaborarà un Conveni Regulador que serà el que contingui les mesures que regiran les relacions entre els qui pretenen divorciar-se (pensi en un matrimoni amb fills que es divorcia, doncs bé caldrà determinar l'ús de l'habitatge comú, la pensió d'aliments, règim de visites, etc.) La importància d'una correcta redacció del conveni regulador és fonamental a fi d'evitar inconvenients posteriors o llacunes que permetin interpretacions errònies del recollit en el mateix, devent el conveni regular tots aquells aspectes d'obligat compliment així com les possibles modificacions del mateix que poguessin donar-se, arran de canvis en la situació personal o professional de les parts.

 

En la primera consulta avaluarem les diferents possibilitats del seu assumpte i després d'estudiar-ho li realitzarem un pressupost sense compromís per les nostres actuacions.